Regulamin


Regulamin
Regulamin serwisu BidandSail.com
1.     Postanowienia wstępne
2.     Definicje
3.     Ogólne warunki korzystania z Serwisu
4.     Ogłoszenia
5.     Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
6.     Zasady odpowiedzialności
7.     Postępowanie reklamacyjne
8.     Płatności
9.     Postanowienia końcowe
Załączniki do regulaminu
1. Polityka prywatności
2. Przedmioty zabronione
3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie BidandSail.com l
3a. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie BidandSail.com
4. Pakiety Ogłoszeń w Serwisie BidandSail.com
5. Faktury w wersji elektronicznej
6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
7. Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych
8. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń
9. Zasady usługi Pakietów Promowań
11. Zasady korzystania z usługi Spot
12. Zasady dokonywania przerw technicznych, awarie i błędy techniczne
13. Przesyłki BidandSail.com
 
1. Postanowienia wstępnedo góry
·       Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę CERO Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie BidandSail.com
·       Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu BidandSail.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.


2. Definicjedo góry
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Operator — spółka CERO Sp. z o. o.. z siedzibą w Warszawie (01-366), przy ul. Oświatowej 7A z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@biandsail.com;
Serwis BidandSail.com albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą BidandSail.com, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej BidandSail.com, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Mój BidandSail.com”);
Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;
Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w załączniku nr 4;
Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 9;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu BidandSail.com, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.
Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Towaru lub (2) Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Towaru niż Towar, którego dotyczyło pierwotnie.
3. Ogólne warunki korzystania z Serwisudo góry
1.     Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2.     Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
3.     Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
4.     Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. 
5.     Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 4.
6.     Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5 lub o konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń.
7.     Ogłoszenia zamieszczane w kategorii ….podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr 7.
8.     Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
9.     Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
10.  Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
11.  Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
12.  Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
13.  Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu BidandSail.com materiałów wymaga każdorazowo zgody CERO Sp. z o. o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów CERO Sp. z o. o. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie BidandSail.com w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu BidandSail.com, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody CERO Sp. z o. o.
14.  Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta BidandSail.com lub zgłaszając takie żądanie Operatorowi.
4. Ogłoszenia - Kontodo góry
1.     Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2.     W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3.     Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu BidandSail.com. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
4.     Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
5.     W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
6.     Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
7.     Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
8.     Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@BidandSail.com
9.     Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@BidandSail.com.
10.  Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
11.  Operator ma prawo weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. Operator uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Użytkownik, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Operator podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.
5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeńdo góry
1.     Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie BidandSail.com wymaga:
1.     wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu OLX.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
2.     dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulamin
3.     w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu Ogłoszeń lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3 ust. 5
2.     Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie, z wyjątkiem:
1.     Ogłoszeń zamieszczanych w kategorii …;
2.     w kategoriach ….. Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenie jako firma lub nabyli Pakiet Ogłoszeń.
3.     Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
4.     W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
5.     Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
6.     W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
7.     Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
8.     Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój BidandSail.com.
9.     W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
10.  Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń oraz usługi Pakietów Promowań.
11.  W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
12.  W ramach niektórych kategorii Ogłoszeń Użytkownikom zostaje udostępniona możliwość skorzystania z usługi Przesyłki BidandSail.com. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi Przesyłki BidandSail.com określone zostały w treści Załącznika ..oraz Polityce Prywatności.
6. Zasady odpowiedzialnoścido góry
1.     Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie BidandSail.com, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
2.     Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
4.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5.     Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
6.     Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
1.     powszechnie uznane za obraźliwe,
2.     noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
3.     naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
4.     szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
5.     wprowadzające w błąd.
7.     Operator nie odpowiada za:
1.     brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
2.     realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
3.     działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
4.     składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
5.     usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
8.     Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
9.     W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu BidandSail.com wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z BidandSail.com od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
10.  Zasady dokonywania przerw technicznych oraz skutki występowania awarii technicznych i innych błędów określone zostały w Załączniku nr 12.
7. Postępowanie reklamacyjnedo góry
1.     Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2.     Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@BidandSail.com lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: CERO Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie (01-366), przy ul. Oświatowej 7A z dopiskiem "reklamacja BidandSail.com  ".
3.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.     Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
8. Płatnoścido góry
1.     Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
1.     poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
2.     poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
3.     poprzez zlecenie płatności z wykorzystaniem portfela BidandSail.com  (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
2.     Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z portfela BidandSail.com  w celu dokonywania zapłaty za płatne usługi świadczone w ramach Serwisu. Wpłata środków na portfel BidandSail.com  może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1.1 powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem środków z portfela BidandSail.com  Użytkownik powinien wybrać portfel BidandSail.com  jako formę płatności oraz zatwierdzić dokonywaną płatność.
3.     Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie portfela BidandSail.com  w Serwisie w zakładce „Mój BidandSail.com ” – „Stan konta”.
4.     Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu środków wpłaconych na portfel BidandSail.com . W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: pomoc@BidandSail.com  lub listem poleconym na adres: CERO Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie (01-366), przy ul. Oświatowej 7A. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
5.     W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4 ust. 8 Regula minu, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda portfelaBid andSail.com   w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem zgodnie z pkt. 4 ust. 10 Regulaminu zwrot salda portfela BidandSail.com   zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
6.     Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
7.     Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
8.     Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia portfela BidandSail.com   ani z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.
9. Postanowienia końcowedo góry
1.     Regulamin dostępny jest w Serwisie BidandSail.com  , a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
2.     O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu BidandSail.com   Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu BidandSail.com  . Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
3.     Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
1. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Operatora do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie BidandSail.com  . Operator nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji.;
2. pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazaną w wezwaniu działalność.
4.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
5.     Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu BidandSail.com   będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6.     Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/ consumers/odr , podając nasz adres: pomoc@BidandSail.com  
 
Załącznik do Regulaminu - Przedmioty zabronionedo góry
Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:
1.     Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
2.     Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
3.     Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
4.     Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
5.     Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
6.     Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
7.     Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
8.     Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
9.     Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
10.  Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
11.  Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
12.  Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
13.  Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
14.  Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
15.  Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
16.  Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
17.  Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
1.     Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
2.     Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
3.     Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
4.     Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
18.  Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
19.  Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
1.     tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
2.     naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
20.  Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
1.     Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
2.     Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
21.  Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
22.  Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
23.  Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
24.  Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
25.  Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
26.  Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
27.  Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
28.  Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
29.  Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
30.  Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
31.  Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
32.  Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
33.  Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
34.  Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
35.  Bilety na mecze piłki nożnej.
36.  Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
37.  Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
38.  Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
39.  Ofert pracy:
1.     będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
2.     wymagających wpłaty zaliczki
40.  Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
41.  E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
42.  Zarejestrowane karty SIM.
Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):
 
Lp.Rodzaj towaruWarunki
1Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanychSprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)
2Dekodery NC+ i Cyfrowy PolsatSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że dekoder nie jest własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu.
3Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że jest wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
4Oprogramowanie na licencji OEMSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza licencji OEM.
5Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza warunków licencji GNU GPL.
6Instrukcje obsługi sprzętu itp.Sprzedający gwarantuje, że instrukcja jest sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy. Jeżeli jest sprzedawana jako odrębny przedmiot, Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że instrukcja oferowana jest w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie jest kopią, w tym także elektroniczną).
7Broń palna i jej istotne częściSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.
8Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne częściSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że amunicja pozbawiona jest cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi a także innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
9WiatrówkiSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J.
10Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjneSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że karta gwarancyjna nie jest samodzielnym przedmiotem sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do dołączenia jej do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja.
11Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportoweSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że cena albo wartość biletu jest taka sama lub niższa jak cena nominalna (kwota nadrukowana na bilecie).
12Drewniane podkłady kolejoweSprzedający zobowiązuje się do przedłożenia ostatecznej decyzji Marszałka Województwa zmieniającej klasyfikację odpadów z odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na odpad o kodzie 17 02 01.
13Kotły na paliwo stałeSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że kocioł spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe a także zobowiązuje do załączenia fotografii czytelnej tablicy znamionowej kotła lub świadectwa bądź certyfikatu, wydanego przez akredytowany podmiot, potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5. Dodatkowo w przypadku oferowania nowego przedmiotu, Sprzedający zobowiązuje się dołączyć czytelną etykietę energetyczną.
14Zwierzęta, rośliny, grzyby lub drobnoustroje (w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania) umieszczone w aktualnie obowiązującym wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii przyjętym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych lub w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczymSprzedający zobowiązuje się do przedłożenia decyzji generalnego lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska zezwalającej na oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych gatunków.
15Czynniki chłodnicze, jakimi są fluorowane gazy cieplarniane
i substancje zubożające warstwę ozonową w butlach jednorazowego użytkuSprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że czynnik chłodniczy nie narusza postanowień Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) br 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Zobowiązanie do złożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z powyższą tabelą powinno zostać spełnione w treści Ogłoszenia.
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie BidandSail.com   do góry
Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie BidandSail.com  , które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
1.     Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
2.     Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez BidandSail.com  .
3.     Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
4.     Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowe cenniki są załączone na końcu Regulaminu. 


5.     Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu BidandSail.com  . Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
6.     Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
7.     Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
8.     Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
9.     Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie BidandSail.com  .
10.  Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
11.  Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
12.  W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
13.  Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
14.  W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści niespełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
15.  Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
16.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu BidandSail.com  
 
Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie O BidandSail.com   ldo góry
Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej - to Ogłoszenia w serwisie BidandSail.com  , które przez 7 dni są wyróżnione na stronie głównej serwisu BidandSail.com  . Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej.
1.     Wyróżnienie Ogłoszenia na stronie głównej polega na wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej.
2.     Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej wydawanym przez BidandSail.com  
3.     Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
4.     Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia.Szczegółowe cenniki są załączone na końcu Regulaminu.


5.     Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu BidandSail.com  . Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
6.     Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
7.     Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
8.     Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
9.     Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie na stronie głównej nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie BidandSail.com  .
10.  Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia na stronie głównej w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
11.  Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej będzie publikowane w Serwisie przez okres 7 dni.
12.  W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
13.  Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej.
14.  W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści niespełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
15.  Niniejszy załącznik nr 3a stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
16.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu BidandSail.com  .
 
Załącznik do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń w Serwisie BidandSail.com   do góry
1. Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
2. Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli. Za wyjątkiem kategorii Nieruchomości / Noclegi, nie dotyczy to Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenia jako firma lub nabyli Pakiet Ogłoszeń, dla których wartość limitu wynosi 0.


KategoriaLimit
Elektronika ⁄Telefony 
Elektronika ⁄Telewizory 
Elektronika ⁄Tablety 
Elektronika ⁄Pozostała elektronika 
Elektronika ⁄Komputery 
Elektronika ⁄Sprzęt audio 
Elektronika ⁄Gry i konsole 
Elektronika ⁄Akcesoria telefoniczne 
Elektronika ⁄Fotografia 
Elektronika ⁄Sprzęt Video 
Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja 
Motoryzacja ⁄Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio 
Nieruchomości ⁄Mieszkania > Wynajem, Domy > Wynajem, Działki > Wynajem, Biura i lokale > Wynajem, Garaże > Wynajem, Hale i magazyny > Wynajem, Pozostałe nieruchomości > Wynajem 
Nieruchomości / Noclegi 
Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Akcesoria-sklepowe 
Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Maszyny i urządzenia dla firm

 
Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Meble do biur i sklepów 
Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Odzież robocza 
Usługi i Firmy / Wyposażenie firm /
Pozostałe 
Rolnictwo /Części do maszyn rolniczych 
Rolnictwo ⁄Opony rolnicze 
Dom i Ogród ⁄Materiały budowlane 
Dom i Ogród ⁄Ogrzewanie 
Dom i Ogród ⁄Wyposażenie wnętrz 
Dom i Ogród ⁄Pozostałe 
Dom i Ogród ⁄Narzędzia 
Dom i Ogród ⁄Ogród 
Dom i Ogród ⁄Sprzęt AGD 
Dom i Ogród ⁄Zdrowie 
Dom i Ogród ⁄Meble 
3. Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietów Ogłoszeń obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.
4. Wysokość opłat i rodzaje Pakietów Ogłoszeń obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii jest załączona w formie szczegółowych cenników na końcu Regulaminu. Podane ceny są cenami brutto, za wyjątkiem kategorii Praca.


5. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
6. Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
7. Płatności za Pakiety Ogłoszeń mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie BidandSail.com  , w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.
8. Po dokonaniu zakupu Pakietu Ogłoszeń, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu Ogłoszeń. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu Ogłoszeń.
9. Po aktywacji Pakietu Ogłoszeń limit aktywnych Ogłoszeń jest zwiększany do 500.
10. Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu Ogłoszeń o 1 jednostkę. W przypadku zakupu Pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu aktywnych Ogłoszeń, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Pakiet Ogłoszeń.
11. Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 90 dni od chwili jego aktywacji, z wyłączeniem kategorii .Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.
12. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.
13. Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu Ogłoszeń wyłącznie na ich żądanie.
14. Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Ogłoszeń Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu Ogłoszeń wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Mój BidandSail.com   wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).
 
Załącznik– Faktury w wersji elektronicznejdo góry
1.     Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
2.     Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce "Płatności do faktury".
3.     Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
4.     Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
5.     Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
6.     Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
7.     Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
·       edycję treści dokumentu,
·       komentowanie,
·       wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
·       montaż dokumentu,
·       kopiowanie zawartości dokumentu,
·       wydzielanie stron.
8.     Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
9.     Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
10.  Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
11.  Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
12.  Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.
 
Załącznik - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniudo góry
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@BidandSail.com   . Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
CERO Sp. z o. o. ul. Oświatowa 7A Warszawa (01-366),
pomoc@BidandSail.com
Ja .............................. .................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu BidandSail.com. Data zawarcia umowy to .............................. ..................
 
Załącznik nr- Cennik opłat za dodanie

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem